Kingsfordweg 151 Amsterdam

+31 (0)20 8203693

+31 (0)20 8203693

Kingsfordweg 151 Amsterdam

Verhaalsonderzoek

Verhaalsonderzoek starten

Heeft u een vordering op iemand en overweegt u gerechtelijke stappen te nemen om deze vordering te verhalen? Zorg dan dat u allereerst inzicht heeft in de beslagleggingsmogelijkheden. Met een verhaalsonderzoek stellen wij voor u de aanwezige bezittingen van een bedrijf of persoon vast en adviseren wij u over de mogelijkheden. U voorkomt hiermee soms dat u onnodig juridische kosten maakt. Uw besluit over het starten van een rechtszaak is met ons onderzoek namelijk gebaseerd op aanwezige bezittingen.

Maar ook als u al door de rechter in uw gelijk gesteld bent en uw deurwaarder geeft aan dat er ‘niets te halen’ valt, kan een verhaalsonderzoek zinvol zijn. Als erkend recherchebureau, ook gespecialiseerd in digitaal onderzoek, gaan wij namelijk veel verder dan deurwaarders in onze verhaalsonderzoeken. Denk bijvoorbeeld aan bezittingen in het buitenland. Een Nederlandse deurwaarder zal zich doorgaans tot Nederland beperken, verhaalsonderzoek van BSM is niet beperkt tot landsgrenzen. 

Vormen van beslag

In civielrechtelijke zaken is sprake van conservatoir beslag als voorafgaand of tijdens een proces zolang er nog geen uitspraak van de rechter is, aan de rechter wordt verzocht om een voorlopig beslag te mogen laten leggen op vermogensbestanddelen van de gedaagde partij. De reden van het beslag is om te voorkomen dat het geld waar de eiser recht op meent te hebben, wordt uitgegeven of verduisterd door de andere partij. Feitelijk worden de vermogensbestandsdelen waar beslag op wordt gelegd ‘geconserveerd’ oftewel bewaard totdat de rechter het vonnis uitspreekt; vandaar dat wordt gesproken over conservatoir beslag.

Het executoriaal beslag kan volgen op het conservatoir beslag, door het verkrijgen van een toewijzend vonnis van de rechter. De eisende partij heeft dan een ‘titel’. Voldoet de gedaagde partij vervolgens niet aan de uitvoer van het vonnis, dan kan via een deurwaarder worden overgegaan tot het leggen van executoriaal beslag; het executeren van het vonnis.

Strafrechtelijk heeft een verzoek tot beslaglegging aan de rechter tot doel het behouden van bewijsmateriaal voor de strafrechtelijke procedure. Dit kan bijvoorbeeld resulteren in het in beslagnemen van een computer in een cybercrime zaak. Ook hier zal de deurwaarder in opdracht van de eisende partij overgaan tot beslaglegging.

Wanneer tot beslaglegging overgaan?

De kosten van beslaglegging zijn voor rekening van de eiser. Afhankelijk van de complexiteit van de beslaglegging kunt u rekenen op  griffiekosten, deurwaarderskosten en procureurskosten naast onze onderzoekskosten.

Daarom adviseren wij onze klanten de volgende procedures te volgen:

Vorderingen tot circa €1.000 => Ga naar een incassobureau

U geeft uw vordering uit handen; afschrijven van niet-inbare vorderingen is in de meeste gevallen gunstiger dan de kosten verbonden aan het volgen van een juridische procedure

Bij grotere vorderingen  adviseren wij om een verhaalsonderzoek te laten uitvoeren, als blijkt dat ook een incassobureau de vordering niet kan innen. Toont het onderzoek voldoende verhaalsmogelijkheden aan, dan schakelen we eventueel samen met u of voor u een advocaat in en start u een juridische procedure. De advocaat regelt het verzoek voor conservatoire beslaglegging. Bent u vervolgens door de rechter in uw gelijk gesteld, dan stuurt u het vonnis naar de gedaagde om binnen 7 dagen tot uitvoer van het vonnis over te gaan. Weigert de gedaagde, dan schakelt u een deurwaarder in om tot executoriaal beslag over te gaan.

Het voordeel van deze procedure is dat u vooraf de zekerheid heeft dat u de vordering kunt verhalen in het geval u door de rechter in uw gelijk wordt gesteld.

Rolverdeling deurwaarder en recherchebureau bij beslaglegging

De deurwaarder geeft uitvoering aan de beslaglegging. De deurwaarder kijkt naar beslagleggingsmogelijkheden, maar minder diepgaand dan een recherchebureau waarbij onderzoek tot het primaire bedrijfsproces behoort.

Daar komt bij dat deurwaarders binnen het beslagleggingsproces vaak de mogelijkheden gaan onderzoeken nádat de rechter het vonnis heeft uitgesproken. In dergelijke situaties bestaat dus het gevaar dat er niets te halen valt. De gedupeerde heeft dan een oninbare vordering en daarbij tevens onnodige juridische- en deurwaarderskosten gemaakt.

Kosten verhaalsonderzoek

De kosten van een verhaalsonderzoek zijn volledig afhankelijk van de complexiteit van het onderzoek en de beschikbare informatie. Wij voeren altijd eerst geheel kosteloos een oriënterend vooronderzoek uit, op basis van de door u aangeleverde informatie. Vanuit het vooronderzoek geven wij u gericht een inschattingskans van het onderzoek en een prijsopgave.

Neem contact op voor meer informatie of voor het maken van een afspraak. We doen al ruim vijftien jaar dit soort onderzoeken en helpen u graag!